Vad är företagshälsovård?

Företagshälsa, eller företagshälsovård, finns inom företag och ska verka oberoende för de anställdas hälsa, såväl psykisk som fysisk. De kan utöver att arbeta med de anställda, arbeta förebyggande med att minimera hälsorisker som kan finnas på arbetsplatsen. Företagshälsan kan också arbeta med att reda ut vilka samband som finns på arbetsplatsen mellan organisation, arbetsmiljö, välmående och produktivitet.

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda den företagshälsa som krävs i det specifika yrket. Att det är så pass luddigt beror på att olika arbetsplatser och yrken skiljer sig mycket åt. Arbetsmiljölagen innebär mer konkret att du ska ha rätt till en god arbetsmiljö och att risken för sjukdom och olyckor ska minimeras. Arbetet och dess miljö ska anpassas efter de behov du har vilket i praktiken innebär till exempel att den som varit borta på grund av sjukskrivning en längre tid, har rätt att få hjälp att komma tillbaka på jobbet. Hur företagshälsan ser ut och vad de gör, kan alltså bero på arbetsplats och yrkeskategori, men också på individer. På vissa arbetsplatser kan arbetsgivaren hantera arbete med arbetsmiljöfrågor och liknande på egen hand inom företaget, men ofta anlitas specialister externt för att sköta företagshälsa, speciellt på större företag eller i speciellt utmanande situationer. Ifall du vill göra en privat hälsokontroll rekommenderas www.hälsokontrollen.nu.

Vilka jobbar med företagshälsa?

Inom företagshälsan ryms ett antal olika yrken och kompetenser, vars arbete är att göra andras arbete säkrare, bekvämare, effektivare och bättre. Därför finns allt från företagssjuksköterskor- och läkare till sjukgymnaster, ergonomer, beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer och psykologer. Den stora bredden beror på alla de olika frågor företagshälsan möter. Kunders behov sträcker sig allt från belastningsskador som behöver rehabiliteras till metoder för att hantera stress på arbetsplatsen. Många företag väljer idag att också arbeta preventivt för att förebygga just åkommor som skador och stress och kan då ta nytta av till exempel hälsoutvecklare eller hälsocoacher i sitt arbete med arbetsplatsen och dess anställda.

Läs mer om företagshälsovård på wikipedia.