Vilka vanliga arbetsskador förekommer?

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppstår på grund av en persons arbete. Skadorna och sjukdomarnas karaktär och orsak kan variera mycket mellan olika yrkeskategorier, trots detta finns det vissa åkommor som är mer förekommande än andra. Det finns, beroende på verksamhetens karaktär, olika förebyggande åtgärder för en säkrare arbetsmiljö. Utöver sådant arbete kan man som individ alltid minska risken att drabbas av en olycka genom att hålla sig i god fysisk form och vara uppmärksam när man befinner sig i en potentiellt farlig miljö eller situation.

Vanliga arbetsskador

Den allra vanligaste arbetsskadan är besvär med muskler och leder. Orsaken kan till exempel vara tunga lyft eller felaktig belastning. Näst mest förekommande är besvär av psykisk karaktär, som stress. Sådana besvär har ofta sin grund i hur arbetet är organiserat eller hur arbetsmiljön ser ut.

Hårdast drabbade yrkesgrupper

Olika yrkesgrupper drabbas olika hårt av arbetsskador. Till de som är mest utsatta för arbetsskador hör människor som arbetar som bland annat poliser och kriminalvårdare och utsätts för hot och våld, samt industriarbetare som arbetar med potentiellt mycket farliga maskiner. Men det finns också höga skadeantal inom både byggsektorn och vårdsektorn. Även stillasittande sysselsättningar som kontorsarbete kan leda till skador i längden om inte arbetsmiljön är god.

Hur kan risken för arbetsskador minska?

Ett sätt att minska riskerna för arbetsskador är att noga undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen. De risker som identifieras ska efter en sådan undersökning åtgärdas för att minska risken för olyckor och skador. I och med att verksamheter utvecklas kan nya faror uppstå och då är det viktigt att arbetet pågår kontinuerligt. Som arbetstagare bör du göra din arbetsledning eller ditt skyddsombud uppmärksam på eventuella brister i arbetsmiljön som du upptäcker. Arbetsgivaren bör ha kännedom om vilka regler som verksamheten omfattas av och lägga upp dess arbetsmiljöarbete därefter. En arbetsgivare är dessutom ansvarig för att se över vilka bakomliggande orsaker som finns vid olyckor och en arbetstagare bör efter en olycka alltid anmäla eventuell arbetsskada. Att ha en säker arbetsplats och bra arbetsmiljö är ett ansvar som ligger både hos arbetsgivaren och den anställde.