Vad är arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen, som förkortas AML, är en del av Sveriges rikes lag som antogs i riksdagen 1977. Den innefattar de regler och skyldigheter som arbetsgivare omfattas av gentemot sina anställda. Lagen syftar till att minska risken för ohälsa och olyckor i arbete och på arbetsplatser samt att bidra till att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det finns ytterligare regler om bland annat skyddsombud och punkter som berör samverkan mellan anställda och arbetsgivare.

Lagens historia och syfte

I Sverige har det funnits lagar och regler i flera hundra år, kopplat till arbete fanns skyddsbestämmelser om barnarbete redan på 1600-talet. Dock var det först vid slutet av 1800-talet som yrkesfarelagen, den första skyddslagstiftningen för arbetare och dess tillsynsmyndighet, yrkesinspektionen, kom till. Till en början fanns det vi idag kallar arbetsmiljölagen till för att förbättra den fysiska miljön på arbetsplatser runt om i landet. Den lag som antogs 1977 omfattar utöver denna fysiska miljö också de arbetandes välmående och psykiska hälsa. Det gör att lagen idag omfattar det mesta som finns på en arbetsplats, från ergonomi och arbetsinnehåll till ljudmiljö och luftkvalitet. Helt enkelt ska lagen idag ge stöd för att arbetsplatser ska förse sina anställda med både god fysisk och god psykisk arbetsmiljö. Idag är det arbetsmiljöverket som verkar som tillsynsmyndighet.

Delat ansvar

Att lagen efterföljs och att arbetsplatsen har en god miljö ur såväl psykiskt som fysiskt perspektiv är både arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar. Arbetstagaren bör aktivt vara med och arbeta för en god arbetsmiljö, det är alltså inte bara chefens ansvar. Ofta används skyddsombud för att företräda de anställda i frågor som rör arbetsmiljö. Att samarbetet är viktigt befästs till exempel i kapitel tre i lagen, som påvisar att båda parter, anställda och arbetsgivare, ska samverka för att skapa en bra arbetsmiljö.